تسهیلات فاینانس و ریفاینانس:

 

تسهیلات فاینانس و ریفاینانس:

تأمین منابع مالی مورد نیاز مشتری برای سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا اجرای پروژه ، خرید تجهیزات و یا ارائه خدمات فنی و مهندسی با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت فاینانس گفته می شود.
بانک شهر بعلت ماهیت و منشاء تخصصی خود و تعاملات بسیار نزدیک با شهرداری کلان شهرها در زمینه ارائه خدمات به پروژه های خدماتی، ساختمانی ، بهداشتی و زیرساختی شهر، قابلیت ارائه این نوع تسهیلات را با استفاده از سرمایه گذاران خارجی دارا می باشد.