خریددین

 
  عقد خريد دين از جمله عقود مبادله ای است که با اجراي ضوابط جديد اين عقد در شبکه بانکي کشور، مشکل بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني مرتفع خواهد شد .براساس عقد خريد دين، بانک به عنوان شخص ثالث، ميتواند دين مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري نموده و بدين ترتيب موجبات رفع مشکلات نقدينگي اين واحدها را فراهم نمايد.
-    گروه های هدف : اشخاص حقیقی و حقوقی وعمومی فعال در حوزه های بازرگانی ، تولید ، خدمات