28 دی 1397
X
   
 
  • مقالات

   تأثیر سرمایه روانشناختی بر هم آفرینی ارزش توسط مشتریان مورد مطالعه: مشتریان بانک شهر در شهر اصفهان

   بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که روانشناسان، در خصوص تجربی ذهنی ارزشمند که باعث پیامدهای مطلوب، سلامت روانشناختی سلیگامن و میهالی ، ۲۰۰۰ و تمرکز بر ...

   شهرنت‌ها و توسعه در نوآوری خدمات بانکی شهر

   در هزاره سوم، با ظهور بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از اوایل دهه ۸۰ در شبکه بانکی کشور، مبنایی برای تحولات و تغییرات و حرکت به سمت رقابتی شدن این ...

   نظام کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی در بانک ها

   در محیط کسب‌ و کار کنونی، موضوعاتی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و مدیریت ریسک به‌اندازه‌ای بسط و توسعه‌یافته و با تعالی سازمانی گره‌ خورده که ...

   مکانیزم جذب منابع و افزایش درآمد در شبکه بانکی

   یکی ازمهمترین اجزای اقتصاد که رشد یا رکود ساختار اقتصادی را با فعالیت خود رقم میزند نظام بانکی کشور است

  • اخبار