19 تیر 1399
X
   
 
  • طبقه بندی مقالات
  • تأثیر سرمایه روانشناختی بر هم آفرینی ارزش توسط مشتریان مورد مطالعه: مشتریان بانک شهر در شهر اصفهان

   تأثیر سرمایه روانشناختی بر هم آفرینی ارزش توسط مشتریان مورد مطالعه: مشتریان بانک شهر در شهر اصفهان
   بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که روانشناسان، در خصوص تجربی ذهنی ارزشمند که باعث پیامدهای مطلوب، سلامت روانشناختی سلیگامن و میهالی ، ۲۰۰۰ و تمرکز بر رفتارهای اثربخشی، به ویژه لذت بردن ازکار، امید به آینده، علاقه به همکاری با دیگران و عشق به توسعه شرایط اجتماعی میشود.
   فایل ضمیمه