19 تیر 1399
X
   
 
  • طبقه بندی مقالات
  • پیش بینی درماندگی مالی شرکتها

   پیش بینی درماندگی مالی شرکتها
   با توجه شرایط اقتصادی و لزوم جلوگیری از افزایش مطالبات و همچنین اعتبار سنجی مشتریان به صورت علمی باید اذعان نمود که امروزه از مهم ترین اطلاعاتی که می تواند در تصمیم گیری اقتصادی و تخصیص بهینه منابع به تصمیم گیرندگان اقتصادی کمک کند، شناسایی علایم درماندگی مالی در شرکت ها است.
   یکی از روش هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت ها است. به این ترتیب که اولاً با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار نمود تا آن ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. در صورت اینکه بانک ها و مؤسسات مالی در نقش اعتبار دهندگان توجه کافی به موارد مذکور نداشته باشند درماندگی مالی به آن ها نیز سرایت پیدا خواهد کرد.
   در همین راستا پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید جهت پیش بینی درماندگی مالی شرکتها قبل از اعطای تسهیلات از مدل آلتمن به شرح ذیل استفاده شود؛
   معروف ترین مدل پیش بینی ورشکستگی در سال 1968 توسط ادوارد آلتمن ارائه شد. وی با بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه و نسبت های مالی، الگویی به نام z-score برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها و شرکت های بورسی ارائه کرد. آلتمن با این روش از میان 22 نسبت مالی، 5 نسبت را به عنوان متغیرهای مستقل در الگوی z ترکیب نمود. مدل مذکور به شرح ذیل دو مرتبه توسط آلتمن مورد اصلاح قرار گرفت:
   مرتبه اول: جانشین نمودن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به جای ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در سال 1983 و تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل
   مرتبه دوم: حذف متغیر مستقل X5و تغییر مجدد ضرایب و محدوده های ورشکستگی در سال 1993

   سال-معادله
   مدل
   1968-معادله 1
   Z1-score=1.2 X1+1.4 X2+3.3 X3+0.6 X4+0.99 X5
   1983-معادله 2
   Z2-score=0.717 X1+0.847 X2+3.1 X3+0.42 X4+0.998 X5
   1993-معادله 3
   Z3-score=6.5 X1+3.26 X2+6.72 X3+1.05 X4
   متغیرها
   X1
   سرمایه در گردش به کل داراییها
   X2
   سود(زیان) انباشته به کل داراییها
   X3
   سود(زیان) قبل از بهره و مالیات به کل داراییها
   X4
   ارزش بازار(سال 1968) یا ارزش دفتری(سال 1983) حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها
   X5
   فروش خالص(درآمدها) به کل داراییها


   محدوده ها و دقت پیش بینی مدل آلتمن
   احتمال ورشکستگی
   Z3
   Z2
   Z1
   خیلی زیاد = ورشکستگی
   Z3 ≤ 1.1
   Z2 ≤ 1.23
   Z1 ≤ 1.8
   ضعیف = درماندگی
   1.1 < Z3 ≤ 2.6
   1.23 < Z2 ≤ 2.99
   1.8 < Z1 ≤ 2.99
   ندارد = سلامت مالی
   Z3 > 2.6
   Z2 > 2.99
   Z1 > 2.99
   درصد دقت در پیش بینی شرکت های ورشکسته
   91%
   91%
   94%
   درصد دقت در پیش بینی شرکت های سالم
   94%
   97%
   97%   یکی از روش هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت ها است. به این ترتیب که اولاً با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار نمود تا آن ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. در صورت اینکه بانک ها و مؤسسات مالی در نقش اعتبار دهندگان توجه کافی به موارد مذکور نداشته باشند درماندگی مالی به آن ها نیز سرایت پیدا خواهد کرد.
   در همین راستا پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید جهت پیش بینی درماندگی مالی شرکتها قبل از اعطای تسهیلات از مدل آلتمن به شرح ذیل استفاده شود؛
   معروف ترین مدل پیش بینی ورشکستگی در سال 1968 توسط ادوارد آلتمن ارائه شد. وی با بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه و نسبت های مالی، الگویی به نام z-score برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها و شرکت های بورسی ارائه کرد. آلتمن با این روش از میان 22 نسبت مالی، 5 نسبت را به عنوان متغیرهای مستقل در الگوی z ترکیب نمود. مدل مذکور به شرح ذیل دو مرتبه توسط آلتمن مورد اصلاح قرار گرفت:
   مرتبه اول: جانشین نمودن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به جای ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در سال 1983 و تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل
   مرتبه دوم: حذف متغیر مستقل X5و تغییر مجدد ضرایب و محدوده های ورشکستگی در سال 1993

   سال-معادله
   مدل
   1968-معادله 1
   Z1-score=1.2 X1+1.4 X2+3.3 X3+0.6 X4+0.99 X5
   1983-معادله 2
   Z2-score=0.717 X1+0.847 X2+3.1 X3+0.42 X4+0.998 X5
   1993-معادله 3
   Z3-score=6.5 X1+3.26 X2+6.72 X3+1.05 X4
   متغیرها
   X1
   سرمایه در گردش به کل داراییها
   X2
   سود(زیان) انباشته به کل داراییها
   X3
   سود(زیان) قبل از بهره و مالیات به کل داراییها
   X4
   ارزش بازار(سال 1968) یا ارزش دفتری(سال 1983) حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها
   X5
   فروش خالص(درآمدها) به کل داراییها


   محدوده ها و دقت پیش بینی مدل آلتمن
   احتمال ورشکستگی
   Z3
   Z2
   Z1
   خیلی زیاد = ورشکستگی
   Z3 ≤ 1.1
   Z2 ≤ 1.23
   Z1 ≤ 1.8
   ضعیف = درماندگی
   1.1 < Z3 ≤ 2.6
   1.23 < Z2 ≤ 2.99
   1.8 < Z1 ≤ 2.99
   ندارد = سلامت مالی
   Z3 > 2.6
   Z2 > 2.99
   Z1 > 2.99
   درصد دقت در پیش بینی شرکت های ورشکسته
   91%
   91%
   94%
   درصد دقت در پیش بینی شرکت های سالم
   94%
   97%
   97%