05 خرداد 1401
X
   
 
  • ضمانت‌نامه های ارزی
   ضمانت نامه ارزی یک تعهد است که قوانین مندرج در آن، ضمانت‌خواه را در برابر ذینفع ضمانت‌نامه متعهد می کند.
   انواع ضمانت‌نامه ارزی دو گونه است: الف- صادراتی. ب- وارداتی،
   الف- ضمانتنامه ارزی صادراتی: ضمانتنامه بانکی عبارتست از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده).
   انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از:
   1. شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
   2. حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE .
   3. پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE .
   4. استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE .
   5. پرداخت PAYMENT GUARANTEE .
   6. سایر ضمانت نامه های مجاز.
   شرایط:
   صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و .. ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد.

   ب- ضمانتنامه ارزی وارداتی
   ضمانتنامه ارزی وارداتی عبارتست از ضمانتنامه ای که در مقابل تضامین متقابل بانک های خارجی و داخلی به نفع مشتریان داخلی و اغلب به منظور پوشش و اطمینان مرتبط با واردات انواع کالا و خدمات، تضمین بازپرداخت، پیش پرداخت یا پوشش اطمینان برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می شود. به عبارت دیگر تعهد غیرقابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده) است.
   انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی وارداتی :
   1. حسن انجام‌کار (Good Performance Guarantees): ضمانت‌نامه‌ای که به‌منظور پوشش انجام تعهدات پیمانکار، درارتباط با قرارداد پایه، به نفع کارفرما صادر می‌شود.
   2. پیش‌پرداخت و میان‌پرداخت (Advance and Interim Payment Guarantees): ضمانت‌نامه‌ای که به‌منظور پوشش برگشت پیش‌پرداخت داده‌ شده کارفرما به پیمانکار (در ارتباط با اعتبار اسنادی یا بدون اعتبار اسنادی) به‌نفع کارفرما صادر می‌شود.
   3. شرکت در مناقصه یا مزایده (Tender Guarantees): ضمانت‌نامه‌ای که به نفع مناقصه‌گذار یا مزایده‌گذار و به‌منظور پوشش وی در برابر انصراف احتمالی برندگان مناقصه یا مزایده صادر می‌شود.
   4. استرداد کسور وجه‌الضمان (Retention Guarantees): ضمانت‌نامه‌ای که به‌ منظور پوشش برگشت کسور وجه‌الضمان پرداختی به پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می‌شود.
   5. حقوق و عوارض گمرکی (Customs Guarantees): ضمانت‌نامه‌ای است به نفع گمرکات کشور صادر و تضمین‌کننده حقوق و عوارض متعلقه می‌باشد.