05 خرداد 1401
X
   
 
  • حوالجات ارزی
   خرید و فروش ارز
   حواله ارزی صادره
   تامین وجه حواله از محل حساب مشتری (در صورت تامین وجه حساب از محل حواله از خارج از کشور) و یا تامین ارز در حساب مشتری از محل خرید ارز حواله از بازار آزاد. در حال حاضر به دلیل عدم فروش ارز توسط توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. برای ارسال حواله های عادی ، بانک ها نسبت به فروش ارز برای صدور حواله خارجی اقدام نمی نمایند.
   اسناد و مدارک مورد نیاز
   • تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی (به زبان انگلیسی)، مشتمل بر
    • نام، آدرس، و شماره تلفن متقاضی حواله
    • نام، آدرس، و مشخصات سویفتی بانک ذی نفع؛
    • شماره حساب گیرنده حواله یاIBAN NUMBER؛
   مشخصات کامل ذینفع حواله؛
   مشخص کردن دلایل صدور حواله؛
   تکمیل تعهدنامه (مرتبط با مقصد ذینفع)هزینه های ارسال حواله شامل کارمزد صدور حواله مطابق با تعرفه خدمات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و هزینه سوئیفت ارسالی می باشد.
   حواله ارزی وارده
   جهت انجام حواله ارزی وارده به نفع مشتریان بانک شهر موارد زیر مورد نیاز است:
   1. افتتاح حساب یا داشتن حساب (ارزی یا ریالی) نزد بانک؛
   2. ارائه مدارک هویتی مشتری
   3. برای واریز وجوه حواله های وارده به حساب مشتری کارمزدی تعلق نمی گیرد