30 شهریور 1400
X
   
 
  • نرخ سود سپرده های ارزی
   نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاء اسکناس

   سه ماهه شش ماهه نه ماهه یکساله
   ارز‏‏/ نوع ارز
   نرخ سود
   جریمه بستن
   نرخ سود جریمه بستن نرخ سود جریمه بستن نرخ سود
   دلار 0.75 0.5 1
   0.5 1.5 1 2.5
   یورو 0.75 0.5 1 0.5 1.5 1 2.5

   نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاءخارجی

   سه ماهه شش ماهه نه ماهه یکساله
   ارز‏‏/ نوع ارز
   نرخ سود
   جریمه بستن
   نرخ سود جریمه بستن نرخ سود جریمه بستن نرخ سود
   دلار - - -
   - - - -
   یورو 0.5 0.25 0.75 0.25 1 0.25 2.2
   درهم
   0.5
   0.25
   0.75
   0.25
   1
   0.25
   1.5

   .


   .