02 خرداد 1401
X
   
 
    • SMS بانک
      جهت اطلاع مشتریان بانک در هر لحظه ای، از عملیات بانکی انجام شده توسط ایشان، بانک شهر اقدام به ارسال پیامک عملیات بانکی به مشتریان می کند. از جمله این عملیات شامل واریز و برداشت از سپرده ( از طریق هر کدام از کانال ها )، واریز سود سپرده، انتقال وجه، ورود به اینترنت بانک، ورود به همراه بانک و ... می باشد.