05 خرداد 1401
X
   
 
  • سامانه صورتحساب پذیرندگان
   در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان دارای پایانه های فروشگاهی (POS) و درگاه های الکترونیکی پرداخت (IPG) سامانه ای تحت عنوان سامانه صورتحساب پذیرندگان شاپرکی در بانک راه اندازی شده است.
   این سامانه با هدف تسریع در فرآیند تسویه تراکنشهای پذیرندگان، جهت ارائه گزارش ریزتراکنشها به مشتریان پیاده سازی شده است. با استفاده از این خدمت، تسویه تراکنشها روزانه در قالب یک تراکنش و یک پیامک به صورت سرجمع انجام میگردد که مشتریان می توانند جهت مشاهده ریز تراکنشها به این سامانه مراجعه نمایند.
   قابلیتهای سامانه:
   • مشاهده ریز تراکنش های شاپرکی با تمامی جزئیات
   • مشاهده ریز سایر تراکنشهای (غیر شاپرکی) سپرده متصل به پایانه
   • امکان اخذ فایلهای خروجی (در قالب PDF، CSV و Excel)
   • امکان جستجوی تراکنش
   • قابلیت ایجاد دسترسی برای کاربران مختلف پذیرندگان
   راهنمای کاربری سامانه به پیوست میباشد.